Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten?

Sinds1 januari 2022 wordt GGZ-zorg voor volwassenen bekostigd vanuit het zorgprestatiemodel.

Het is belangrijk om van te voren goed uit te zoeken wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekering wanneer u therapie volgt bij Maarsingh & van Steijn. U wilt immers achteraf niet voor financiële verrassingen komen te staan.

**Volledige vergoeding**

Vanaf januari 2022 hebben wij een contract met de volgende zorgverzekeraars:

–             De Friesland Zorgverzekeraar (3358)

–             Interpolis Zorgverzekeringen (3313)

–             FBTO Zorgverzekeringen (3351)

–             Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)

–             One Underwriting B.V. (8971)

–             Achmea, alleen als u aanvullend verzekerd bent 

Wanneer u bij een van bovenstaande verzekeraars verzekerd bent dan krijgt u de kosten volledig vergoed, uitgezonderd uw jaarlijks eigen risico.

**Onvolledige vergoeding**

Indien u niet bij één van bovenstaande zorgverzekeraars bent verzekerd raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vraag bij uw zorgverzekeraar expliciet na wat u vergoed krijgt.

Het volgende is van belang als u contact opneemt met uw zorgverzekeraar:

–             We zijn in uw geval dan een contractvrije praktijk.

–             Verzoek uw verzekeraar hierbij om uw polisvoorwaarden erbij pakken aangezien er twee locaties van Maarsingh & van Steijn zijn; locatie Groningen en locatie Leeuwarden.

–             Vraag zoals u die aan uw zorgverzekeraar kunt stellen:

‘Kunt u mij informeren hoeveel ik vergoed krijg?’

‘Ik ben door mijn huisarts verwezen naar Maarsingh & van Steijn voor psychologische behandeling binnen de basis-GGZ. Maarsingh & van Steijn is een contractvrije praktijk die voldoet aan alle kwaliteitseisen die gesteld zijn aan psychologische behandeling’.

**Zorgprestatiemodel**

Sinds 1 januari 2022is er iets veranderd in de ggz. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.

De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

De grootste veranderingen voor u als cliënt op een rijtje:

–             Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

–             De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen.

–             Er is zowel voor u als cliënt als voor de behandelaar sneller inzicht in de kosten. Er kan sneller gedeclareerd worden; per prestatie.

–             Voor cliënten is het belangrijkste verschil dat de rekening duidelijker en begrijpelijker wordt en dat het eigen risico vanaf 2022 elk jaar in rekening wordt gebracht. Heeft u sessies in 2022 en 2023, dan spreekt u dus uw eigen risico aan in 2022 en 2023. 

Hierbij een voorbeeld

In de vrijgevestigde setting zijn er verschillende zorgprestaties mogelijk:

•             consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

•             consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

•             intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

•             groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

•             Asynchrone zorg; als u contact met uw behandelaar hebt op verschillende korte momenten bv via de mail, hiervoor wordt een behandelconsult gebruikt

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tarieven van 2022 voor de verschillende prestaties bekijken, voor zowel de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en overige beroepen via een tarievenzoeker https://zorgprestatiemodel.nza.nl/.

Maarsingh en van Steijn valt wat betreft setting onder ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II. Wij hanteren in de praktijk 100% van de tarieven zoals vastgesteld door de NZA.

Om een beetje een idee te krijgen van de kosten, hierbij een voorbeeld van een behandeltraject bij een GZ-psycholoog. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleedt, het is een voorbeeld en de duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten, de noodzaak van meer uitgebreide diagnostiek en het gezamenlijk opgestelde behandelplan.

–             Intakegesprek met GZ psycholoog (invullen vragenlijsten en opstellen en bespreken behandelplan)

2 uur diagnostiek Gz-psycholoog              € 351,55

–             8 behandelconsulten (waaronder een sessie die wordt ingezet voor een eHealth programma)

8 maal 1 uur een behandelconsult GZ-psycholoog € 1149,68

–             Asynchrone digitale zorg (30 minuten mailcontact over en weer tussen de sessies door, naast de eHealth ondersteuning)

30 min behandelconsult GZ-psycholoog € 85,16

Totale kosten € 1586,39

We beseffen dat dit niet dagelijkse ‘kost’ is. Mocht u vragen hebben schroom niet en vraag de psycholoog voor meer informatie.

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren.

In dit statuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Uiteraard voldoen wij hier aan. U kunt de kwaliteitsstatuten per behandelaar opvragen bij ons secretariaat.

Medicatie/ farmacotherapie

Binnen Maarsingh en van Steijn bestaat de mogelijkheid tot farmacotherapie. Hiervoor kan een arts of een verpleegkundig specialist – ggz worden ingezet.

Wat als ik niet tevreden ben?

We stellen het erg op prijs als u aan ons teruggeeft wanneer en waarover u tevreden bent, maar natuurlijk ook als u dat niet bent. Zonder die feedback kunnen we niet verbeteren. Dus doe dat vooral. De gangbare eerste stap is om het op te nemen met de psycholoog. Als deze naar uw gevoel onvoldoende luistert dan kan dit ook via de directie. U wordt in beide gevallen binnen zes weken persoonlijk uitgenodigd. Als het lastig voor u is om eventuele kritiek of zelfs een klacht rechtstreeks aan de psycholoog of de directie door te geven dan kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie: www.erisietsmisgegaan.nl

Wij vinden het van belang dat er door een onafhankelijke partij meegekeken wordt, vandaar dat we ons aan hebben gesloten bij Erisietsmisgegaan.nl. Ook via de de site van de beroepsvereniging (link: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/ text: NIP) en (link: https://www.psychotherapie.nl/clienten-en-belangstellenden/klacht-indienen text: NVP) kunt u nazoeken hoe u om kunt gaan met klachten.